Vad tycker politikerna i Kinda?

I juni skickade vi i Hållbart Rimforsa ut en enkät om hållbarhet till de partier som är representerade i Kinda kommunfullmäktige. Vi bad dem svara senast den 15 augusti. Frågorna handlade mer specifikt om energi, kommunikationer, mat och återvinning i Kinda.
Vi har fått svar från sex partier. Svaren redovsias här.

De partier som har svarat är: C, L, M, MP, S och V.
Från KD, SD och LPO har vi inte fått några svar.

Energi

 1. Vilka ambitioner har ni för kommunen när det gäller att producera förnybar energi, kommer ni exempelvis att se till att solceller kommer upp på kommunens tak? I hur stor utsträckning, dvs. hur många kvadratmeter för produktion av hur många kilowattimmar?

C: Centern vill ha solceller på kommunens tak där det är möjligt.

L: Vår ambition är att samtliga av kommunens och Kindahus fastigheter ska har solceller på sina tak.

M: Från moderaternas sida vill vi lyfta klimatarbetet som en prioriterad fråga vid sidan om andra miljöfrågor i kommunen. Vi föreslog att lyfta det klimatstrategiska arbetet till kommunstyrelse inför den nya organisationen och nu föreslår vi att ta fram en klimatstrategi för Kinda med mål att bli co2 neutrala till 2025. Moderaternas klimatarbete är resultatorienterat och syftar till förändra de stora avgörande utsläppen av växthusgaser i första hand industri och transportsektor.

S: På sikt alla tak som är lämpade för solceller.

MP: Svar: Vi anser att alla lämpliga kommunala tak ska förses med solceller. Vår ambition är att vi ska bli en helt fossilfri kommun. Vi har förutsättningar för det.

V: Vi föreslår att solceller sätts upp på alla fastigheter som kommunen äger. Med dagens ränta kommer elproduktionen enkelt att betala räntan och amorteringen på investeringen. Vi är också positiva till småskalig vindkraft och vill seriöst bedöma alla förslag som kommer upp.

Det skulle också vara intressant att vara pilotkommun och testa solenergi som kan lagras på batterier. Likaså pröva den nya tekniken där man går djupare ner i marken än jordvärme och värmer vatten. En liten kommun kan vara till fördel som försökskommun.

 

 1. Hur snabbt planerar ni avveckla fossila transporter/resor i kommunal regi? Hur många elbilar, biogasbilar och el-cyklar (där det ju finns en subvention) planerar ni köpa in för kommunens räkning under kommande mandatperiod?

C: Vid utbyte av fordon kan man ta hänsyn till klimataspekten

 

L: Målet under mandatperioden för oss är att samtliga kommunägda fordon som går att använda som fossilfritt alternativ skall också vara det.

S: Det finns i dagsläget ingen sådan plan och vi kan inte ange något exakt antal bilar, cyklar som ska köpas in nästa mandatperiod!

M: Se fråga 1.

MP: Har inga siffror/tidpunkt för det, men se svaret ovan.

V: Vi har i dagsläget inga exakta siffror. Samtidigt, när ny upphandling sker ska det inte finnas med några fossilt drivna fordon i förfrågningsunderlagen. Elcyklar möjliggör längre transporter. Det skulle vara bra med utbyggda cykelbanor mellan tätorterna.

 

 1. Hur snabbt räknar ni med att vi kan nå ett fossilfritt Kinda?

C: 2040 räknar man med att man har ett fossilfritt Kinda.

L: Hur snabbt räknar ni med att vi kan nå ett fossilfritt Kinda? 2030 tror jag inte är helt orealistiskt, men beror helt på hur marknaden utvecklas.

S: Går inte att säga eftersom kommunen ensam inte äger frågan!

M: Nu föreslår vi att ta fram en klimatstrategi för Kinda med mål att bli co2 neutrala till 2025.

MP: Senast år 2030, d v s om tolv år, men ambitionen är tidigare än så.

V: Här gäller nationellt antagna mål då vi antar att ni inte bara menar kommunens verksamheter utan all verksamhet och t.ex. transporter genom kommunen. Vi ser gärna att Kinda blir pilotkommun och t.ex. stimulerar den lokala tillverkningsindustrin att gå före och nyttja den nationella gröna investeringsbank, som Vänsterpartiet föreslår i vår valplattform.

 

Kommunikationer

 1. Vad gör ni och vad kan ni göra för att Stångådalsbanan ska utvecklas till att också omfatta gods- och pendeltrafik?

C: Det är ett svagt intresse från näringslivet till att nyttja godstrafik.

L: Det handlar om att i alla sammanhang presentera Stångådalsbanan som ett alternativ till godstransporter. Företag måste få upp ögonen för det alternativet och inse vinsterna. Då är det betydligt lättare att få med politiken. Samtidigt måste samma sak göras mot rikspolitiken för att få upp frågan på agendan.

S: Vi arbetar via Infrastrukturkansliet tillsammans med andra kommuner! Som vi uppfattar går det inte att transportera gods på hela sträckan!

M: Vi arbetar för att staten ska prioritera de satsningar som krävs för långsiktig utveckling av stångådalsbanan både för gods och persontrafik.

MP: Har ingen kännedom om att det är möjligt, men vi kommer att fortsätta försöka påverka våra partikollegor, och andra partier, på regional nivå för att få till en samsyn kring behovet av att rusta upp banan. Viljan finns och ev satsningar på hamnar i både Kalmar och Västervik gör att så fort det
finns möjlighet så kommer de att arbeta för att få igång godstrafiken igen.

V: Stångådalsbanan har en framtid som kommunikationsled i en storstadsregion med Linköping, Norrköping, Finspång, Mjölby, både för gods och persontrafik. Vår bild är att samtliga partier i kommunen är positiva till och arbetar för att bevara och upprusta Stångådalsbanan, något som vi uppskattar mycket.

För att kunna driva på och stimulera de lokala företagen att satsa på godstrafik måste företagen dock se att en omställning till godstrafik på järnväg är realistisk, vilket kräver att en majoritet av region Östergötlands partier ställer sig bakom Stångådalsbanans bevarande och utveckling. Så är idag inte fallet. Endast Vänsterpartiet och vi tror även Kristdemokraterna är positiva till att bevara banan. Vi måste börja med att skapa en majoritet i regionen för att bevara och utveckla banan.

 

 1. Hur vill ni lösa kommunikationsbehovet i glesbygden i avsaknad av en fungerande länstrafik?

C: Det finns en fungerande länstrafik men den används inte, resenärerna måste lära sig använda närtrafiken.

L: Självkörande bilar är ett alternativ inom en inte allt för snar framtid. Innan den är på plats måste kommunerna gå in och ta ett större ekonomiskt ansvar för kollektivtrafiken på landsbygden.

S: Vi för diskussioner med Östgötatrafiken för att hitta lösningar.

M: Vi har initierat majoritetens förslag att driva på resp länstrafikbolag att starta busstrafik för pendling som ansluter både mot Vimmerby- Hultsfred samt mot Horn- Hycklinge – Björkfors. En annan viktig fråga för oss är att samordna skolskjutsar med kollektivtrafik så att vi kan erbjuda samtliga gymnasieelever fri resa under gymnasieperioden. Detta föreslår vi ska utredas snarast av kommunen.

MP: Vi måste i första hand påverka Östgötatrafiken och i andra hand samverka med fristående privata aktörer för att upprätthålla särskilt viktiga linjer.

V: Här krävs nytänkande och länstrafiken måste vara med. Problemen finns inte bara i Kinda utan i flera av regionens kommuner. Här måste vi samordna våra insatser och gemensamt ställa krav på nya innovativa lösningar både när det gäller fordon, samordning av trafikslag och taxor. T.ex. såg Kindavänstern till att kravet på avgiftsfri kollektivtrafik för pensionärer skrevs in i vår regionala valplattform för Östergötland. För att få en levande landsbygd måste förutsättningar skapas så att gymnasieungdomar kan bo kvar och här är kollektivtrafiken en viktig nyckel. I sommar har skolungdomar kunnat åka gratis tack vare Vänsterpartiets initiativ på nationell nivå. Vår uppfattning är att detta ska permanentas och fortsätta gälla hela året och på skolungdomarnas fritid.

Mat

 1. Vi vet att kommunen har höga ambitioner när det gäller att upphandla närodlad och i möjligaste mån ekologisk mat. Kommunens måltidspolicy är i alla fall delvis omsatt i praktiken. Nu undrar vi: Vad vill ni göra för att ytterligare höja ambitionsnivån? Hur avspeglas den i kommunens upphandlingspolicy?

 

C: I dag är kyckling och köttet som levereras svenskt. Köttet är närproducerat, vilket även borde gälla grönsaker.

L: Vi måste bli ännu duktigare på att upphandla lokalt. Det handlar om att skapa upphandlingar där även mindre företag ges chansen att vara med. En till stora delar kompetensfråga hos upphandlaren. Vår ambition är att allt som kan upphandlas lokalt också skall göra det. Kommunen skall i alla delar stötta våra lokala producenter genom sin marknadsföring.

S: Via kostenheten upphandlar vi idag lokalproducerad mat och vår ambition är att detta ska öka! Vi kommer att arbeta med att utforma upphandlingar som uppmuntrar lokala producenter att vara med i upphandlingen!

M: Samverkan ,information och nätverkande med producenter är en viktig väg att hitta utveckling och förbättringar.

MP: Vi vill att hållbarhetstanken ska genomsyra alla beslut i kommunens alla verksamhetsgrenar. På så sätt gör man små förbättringar på en massa områden, vilket sammantaget får stor effekt.

V: Kindavänstern är inte lika positiva och menar att mycket mer måste göras. Kommunen måste bli tydligare i sin egen upphandling av tjänster och produkter så att lokala leverantörer gynnas, liksom att ställa krav på underleverantörer att använda lokala leverantörer.  På det sättet stöds lokala matproducenter konkret. Många livsmedelsproducerande småföretagare arbetar under mycket svåra villkor. Stora delar av Kindas landsbygd förbuskas. För många, inte minst kvinnor, är det idag inte realistiskt arbeta vidare med sitt företag. På nationell nivå vill Vänsterpartiet underlätta genom att ta bort sjuklöneansvaret de första 14 dagarna, vilket gör det lättare att våga anställa. Startar du eget ska du få behålla din SGI, sjuklönegrundande inkomst, de tre första åren. De nationella kraven måste följas upp på regional och lokal nivå. Den ideella föreningen KindaMat är värd allt stöd. Idag är de verkligen ideella och har t.ex. inget ekonomiskt stöd från Kinda kommun. Vill vi ha lokalt producerade livsmedel till förskolor, skolor och äldreboenden måste vi starta upp en dialog med de lokala producenterna för att tillsammans komma fram till vad som krävs för att skapa långsiktig tillgång till lokalt producerade livsmedel. Våra nysvenskar ska involveras. Många har stora erfarenheter från hemlandet. T ex skulle det nedläggningshotade Café Columbia kunna drivas i samverkan Kinda kommun, Växtkraft Kinda och småföretagande producenter och vid sidan av café vara en sambandscentral för distribution av livsmedel. Arbetet med REKO Kinda kan på så sätt vidareutvecklas.

Källsortering

 1. Vad planerar ni göra för att förbättra kommuninvånarnas möjligheter att källsortera? Finns planer på att införa den gröna påsen?

C: Den gröna påsen var med vid förra upphandlingen men det skulle blivit dubbelt så dyrt för kommunen.

L: Vi vill att kommunen inför gröna påsen eller liknande alternativ

S: Vi anser att det idag finns goda möjligheter till källsortering. Vi kommer inte att införa den gröna påsen!

M: Källsortering i hela avfallskedjan är viktig. Gröna påsen är ett mycket dyrt och resurskrävande sätt att avsätta livsmedelsspill som ska elimineras genom andra åtgärder.

MP: Vi vill att det ska vara enkelt att källsortera, helst i direkt anslutning till bostaden. Kanske olikfärgade påsar som slängs i samma kärl, men som med optisk sortering särskiljs i sophanteringen.

V: Frågan har dragits i långbänk, då det hitintills ansetts vara för dyrt och Tekniska Verken-alternativet har varit det enda möjliga men dyra valet. Som i andra frågor krävs här samarbete och inte minst med andra landsbygdskommuner för att hitta lösningar. Det här är en fråga, som Kindavänstern vill prioritera under mandatperioden för att hitta en lösning. Vi vill utreda om det skulle vara möjligt för Kinda kommun att ha en egen biogasanläggning.

 

 1. Vart tar det sorterade avfallet vägen? Hur tas det om hand? Kan ni i er upphandling kräva en redovisning av detta, något som säkerligen skulle uppmuntra flera i kommunen att källsortera.

C: Återvinningscentralen i Kinda fungerar väldigt bra. Vi förutsätter att redovisning sker redan idag

L: Krav på redovisning som presenterar var källavfallet tar vägen tycker vi är ett måste i framtida upphandlingar.

S: Har idag inte full koll på detta! Kan återkomma med svar senare!

M: Avtal med Linköping finns för detta. Jag utgår från att det finns redovisningar på detta i samband med att de tar betalt för tjänsten. Samma sak med övriga mottagare från återvinningen.

MP: Har inget svar på den frågan i dagsläget, men även den hanteringen ska genomsyras av ett hållbarhets- och kretsloppstänk.

V: Bra förslag på vad som bör ingå i ett förfrågningsunderlag vid upphandling.

 

Centerns vision:

 • Förbifart Kisa klar.
 • Stångådalsbanan upprustad.
 • Gröna påsen införd i Kinda även en biogasanläggning i gång.
 • Fler laddstolpar för elbilar.

 

Liberalernas vision:

Vår vision är att om 15 år är Kinda helt klimatneutralt! Miljöfrågorna måste tydligare upp på en strategisk nivå och vara få en tydligare del i kommunens årsbokslut, och därmed utvärderas och budgeteras årligen.

 

Socialdemokraternas vision:

Vårt parti verkar för att Kinda kommun ska vara långsiktigt hållbart på alla sätt! Vi anser att vi idag har en bra organisation för att klara detta!

Miljöpartiets vision:

Den kommunala verksamheten bör organiseras så att viktiga verksamhetsområden inte drunknar i alltför stora nämnder. För att säkerställa att inte demokratin sätts ur spel bör alla förtroendevalda få utbildning som gör att de förstår budgetprocessen, sitt eget ansvar, gränsdragningen mellan politiker
och tjänstemän samt de kommunala beslutsgångarna. Politiker, tjänstemän och kommunanställda bör utbildas i hållbarhets- och kretsloppstanken och den bör genomsyra allt.

Vänsterns vision

Grundläggande är som ni skriver hur vårt samhälle organiseras. Hur förutsättningar skapas för att bo, leva och arbeta i ett långsiktigt hållbart samhälle, där vi tar klimathoten på allvar. Hur vi bygger bostäder framåt, var nya arbetstillfällen skapas, hur kollektivtrafiken organiseras, hur social inkludering genomsyrar alla politikområden – allt detta måste hänga ihop. En ödesfråga för Kinda, liksom för många av landets små kommuner är hur vi kan klara en övertung befolkningspyramid, och ett vikande skatteunderlag.  Vi vill stimulera nystarter av företag, och stöd att främja deras hållbarhet. Vi vill också attrahera nya slags företag till vår kommun; närheten till LiU ger möjligheter som vi bör använda aktivt för att få knoppföretagare att välja Kinda som bostadsort.

Så vår vision är en kommun där både anställda och företagare, ungdomar, nysvenskar och äldre känner framtidstro och en stolthet över sin hemort. Vi ser också i vår vision civilsamhället som en viktig del i samhällsutvecklingen, med engagemang och demokratiska värderingar.

Konkret kan visionen exempelvis beskrivas med ett exempel: Idag finns gott om planlagd mark för villor i Kinda. Däremot underskott på lägenheter både i Rimforsa och Kisa. Av det skälet skriver vi bl.a i våra synpunkter på FÖP Rimforsa: ”Vi vill vidare prioritera centrumnära byggande, då det möjliggör för både unga och äldre att kunna få det de efterfrågar. Vi kan av det skälet tänka oss att även bygga något på höjden. Det kan skapa kreativa och innovativa klimatsmarta miljöer med tillgång till offentlig och kommersiell service, som gemensamhetslokaler, hemtjänst, förskola, caféer, restauranger, kontor etc. Det kan vara ett spännande första boende för yngre och för äldre ett boende med god tillgänglighet till samhälleliga resurser, som innebär att man kan bo kvar hela livet ut. Närheten till kollektivtrafik, arbetsplatser och närliggande grönområden ger boendet en extra attraktivitet.”

I vår vision är en vårdcentral byggd på Kisa resecentrum, som alla kindabor lätt kan nå med kollektiva trafikmedel. På vårdcentralen finns de funktioner, som bl a med digitala hjälpmedel kan decentraliseras från US i Linköping. Vårdcentralen kompletteras med mobila team och distriktsköterskemottagningar i Rimforsa och Horn.

Moderaternas vision:

Kinda som helhet är självförsörjande på energi genom utveckling av småskalig energiproduktion i mångfald både från småföretag, fastighetsägare och kommunen själv. Jord- och skogsbruket har en viktig roll att fylla som leverantör av bioenergi.

Levande landskap genom aktivt jordbruk med betesdrift är en avgörande faktor för landskapet i Kinda. Kommunen kan underlätta med bra service och myndighetsutövning inom miljöområdet.  Allmänna företagarvillkor och minskat regelkrångel är också mycket viktiga faktorer för att dessa företagare ska överleva.

För en levande landsbygd är det också viktigt att fler flyttar ut och därför betonar vi betydelsen att kunna bygga nytt i attraktiva strandnära lägen.

Kommunen har en viktig samspelande roll i hela denna omställning utifrån ett helhetsperspektiv och därför är det viktigt att vi som politiker sätter rätt mål och rekryterar rätt ledarskap för att klara både samspelet med företagare och medborgare och en konstruktiv framåtsyftande myndighetsutövning som följer lagar och regler.

Mycket av våra visioner framgår av den fördjupade översiktsplan som är på gång där moderaterna är starkt drivande faktor. Denna inkluderar samhällsbygget i stort och innefattar allt från kultur och miljö till rena planfrågor.

 

 

 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s