Stadgar

 

Stadgarna antagna 2018-02-22

ALLMÄNT

 • Hemort

Föreningen Hållbart Rimforsa har sin hemort i Rimforsa samhälle och verkar i norra delen av Kinda kommun.

 • Ändamål/Verksamhet

Hållbart Rimforsa är en ideell förening som vill verka för att det ska bli naturligt att vi som bor i norra delen av Kinda tillsammans ställer om vårt samhäller till att bli resilient, dvs ett samhälle som är motståndskraftigt genom att kunna anpassa sig till rådande förhållanden, och på så vis bli alltmer uthålligt och ekologiskt hållbart, samtidigt som det präglas av samarbete, demokrati, utbyte och produktion på lokal nivå. Föreningen ska arbeta för en större medvetenhet om klimatfrågor och ett ändrat klimats inverkan på vårt lokalsamhälle.

Föreningens verksamhet äger rum inom områden som exempelvis information och påverkan i frågor kring hållbarhet, dokumentation, evenemang, möten och konstnärlig gestaltning samt praktisk handling. Föreningen ska erbjuda en plattform för samordning av medlemmars aktiviteter och engagemang enligt ändamålen.

Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

 • Medlemmar

Alla som delar föreningens mål och värderingar är välkomna som medlemmar.

 • Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelse .

 • Firmateckning

Föreningens firma tecknas gemensamt av ordföranden och en styrelseledamot. Kassa och bank tecknas av kassören och ordföranden var för sig.

 • Räkenskapsår och verksamhetsår

Räkenskapsår och verksamhetsår utgörs av kalenderår.

 • Stadgeändring och upplösning av föreningen

Vid upplösning av föreningen eller vid stadgeändring krävs beslut av två på varandra följande årsmöten. Det ska gå minst en månad mellan mötena och ett av årsmötena ska vara ett ordinarie årsmöte. Beslut fattas med 2/3 majoritet av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna ska ske skriftligt till styrelsen.

 

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

 • Medlemskap
 • Medlemsavgiften fastställs av årsmötet.
 • Medlemmar uppmuntras att bilda egna undergrupper för att arbeta med frågor som faller under föreningens ändamål.
 • Utträde: Medlem som inte betalat medlemsavgift senast den 31 december anses ha begärt att få lämna föreningen. Medlem kan också skriva till styrelsen när som helst under verksamhetsåret med en begäran att få lämna föreningen och anses då ha lämnat föreningen med omedelbar verkan.
 • Uteslutning

Om medlem aktivt motarbetar föreningens ändamål, kan medlemmen uteslutas.

 

BESLUTANDE ORGAN

 • 10. Årsmöte och extra årsmöte
 • Årsmöte ska hållas före utgången av mars månad. Styrelsen skickar ut kallelse med dagordning till alla medlemmar senast fyra veckor före årsmötet via mejl eller liknande.
 • Om förslag om stadgeändring, nedläggning eller annan fråga av stor vikt för föreningen har kommit in till styrelsen, ska förslaget bifogas kallelsen.
 • Verksamhetsberättelse med budget samt revisorernas berättelse ska finnas tillgängliga en vecka före årsmötet, liksom valberedningens förslag.
 • Medlemmarna kan skicka in förslag som de vill att årsmötet ska ta upp. Dessa ska vara styrelsen tillhanda senast sex veckor före årsmötet.
 • Ny medlem som betalt medlemsavgift senast 90 dagar före mötet och som fyller lägst 15 år det kommande verksamhetsåret har rösträtt på årsmötet.
 • Vid årsmötet har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig och får inte utövas via ombud.
 • På årsmötet väljs styrelsens ordförande, samt ytterligare 4 – 6 ledamöter, samt 1- 2 suppleanter. Dessa väljs för en period av ett alt. två år.
 • Årsmötet utser en revisor enligt valberedningens förslag.
 • På årsmötet utses också en valberedning på två personer, som inte sitter i styrelsen.
 • Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet dock minst tre.

 

 • 11. Styrelsen

Styrelsen är högsta beslutande organ mellan föreningens årsmöten. Ordföranden utses av                       årsmötet. Övriga uppdrag fördelar styrelsen inom sig.

 

 • 12. Styrelsens uppgifter
 • Styrelsen leder arbetet i föreningen. I de fall då beslut krävs vid ett medlemsmöte, ska den aktuella frågan meddelas styrelsen senast två veckor före mötet så att förslaget kan skickas med i kallelsen.
 • Minst två (2) styrelsemöten ska hållas per år
 • Styrelsen ska lämna räkenskaper till revisor senast sex veckor före årsmötet och revisorn lämnar revisionsberättelsen till styrelsen 14 dagar före årsmötet.
 • § 13.  Beslut

  Samstämmighet eftersträvas i samtliga beslut, på årsmöte, medlemsmöte och styrelsemöte. Beslut ska föregås av samtal och diskussion. Leder inte samtalen till enighet kan beslut fattas med två tredjedels majoritet av röstberättigade, närvarande medlemmar.
Annonser